- โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
- โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
- โครงการส่งเสริมโภชนาการมและสุขภาพฯ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
- โครงการอนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฯ
- โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
- โครงการฝึกอาชีพ
- โครงการส่งเสริมสหกรณ์